Teambuilding – zázračný nástroj!

Ke­dysi hral v za­mest­naní hlavnú rolu plat, no časy sa me­nia. Nájsť si každý me­siac na účte troj či štvor­ci­fernú sumu je síce pekné a ne­vy­hnutné pre pl­no­hod­notný mo­derný ži­vot, ale iba to nie je zá­ruka spo­koj­nosti a mo­ti­vácie. Najmä mladá a na­stu­pu­júca ge­ne­rá­cia dbá čo­raz viac na to, aby ich práca na­pĺňala, umožňo­vala kariérny rast, no najmä, aby sa cí­tili dobre v pra­cov­nom ko­lek­tíve. Nie je to­tiž nič hor­šie ako spo­lu­pra­co­vať s ľuďmi, s kto­rými si takmer nemáte čo po­ve­dať. Práve tento fak­tor do­káže za­mest­ná­va­teľ, ma­nažér alebo HR od­de­le­nie veľmi dobre ovplyv­niť. Ako?

Od­po­ve­ďou je te­am­bu­il­ding – slovo, ktoré sa čo­raz čas­tejšie sk­lo­ňuje v po­nu­kách práce me­dzi fi­rem­nými benefitmi. A nie na­darmo. Úloha te­am­bu­il­dingu je to­tiž oveľa dôležitejšia než len za­ba­viť ko­le­gov po nároč­nom pracovnom období. Ne­musí sa pri­tom ko­nať len v krčme pri pive, ale môže byť po­výšený na úplne iný le­vel.

V po­dobe kre­a­tív­neho eventu s prog­ra­mom uši­tom na mieru do­káže riešiť mnohé prob­lémy na pra­co­visku alebo im pred­chá­dzať. Na­vyše hra­vým a zá­bav­ným spô­so­bom. To všetko sú dô­vody, prečo sa za­mest­ná­va­te­ľovi oplatí raz za čas „siah­nuť do vrecka“ a in­ves­to­vať do kva­litne zo­sta­ve­ného te­am­bu­il­dingu.

Nie je to len o zábave

Hoci je te­am­bu­il­ding vše­obecne vnímaný ako be­ne­fit pre za­mest­nan­cov a príleži­tosť, ako sa „za šéfove pe­niaze“ odviazať, nejde len o po­vr­chnú zá­bavu. Sa­moz­rejme, dobre pri­pra­vený te­am­bu­il­dingový program musí za­mest­nancov zau­jať a za­ba­viť, no zá­ro­veň do toho do­káže bez­bo­lestne za­oba­liť aj ne­twor­king či spo­ločné vzde­lá­va­nie. Pre zamestnáva­teľa by to ne­mali byť len pe­niaze vy­ho­dené na vý­lety, ak­cie, al­ko­hol a jedlo, ale pre­dovšet­kým in­ves­tí­cia do biz­nisu, ktorá stojí a padá na dobre fun­gu­jú­com tíme.

„Dnes, keď za­čína byť čoraz väčší prob­lém udr­žať si kva­lit­ného za­mest­nanca, si firmy za­čali uve­do­mo­vať po­trebu dob­rej at­mo­sféry v of­fice. Ta­kisto je oveľa jed­no­duch­šie a v ne­po­sled­nom rade aj lac­nej­šie si člo­veka v ko­lek­tíve s dob­rou at­mo­sfé­rou udr­žať ako hľa­dať a pracne za­ú­čať niekoho no­vého,“ 

Čo všetko te­am­bu­il­ding do­káže? 

Zákla­dom dob­rých pra­cov­ných vzťa­hov je v pr­vom rade ko­mu­ni­kácia, preto je aj v cen­tre tak­mer každého teambuildingu. Ne­musí pri­tom ísť len o oby­čajný roz­ho­vor, ale aj ko­mu­ni­ká­ciu pri spo­loč­nej ak­ti­vite. Aj oby­čajná príprava bur­grov či pl­ne­nie ve­do­most­nej úlohy do­káže ľudí stme­liť.

Na pr­vom mieste je tak ne­twor­king a so­cia­li­zá­cia, alebo jed­no­du­cho po­ve­dané, lepšie spoz­na­nie ko­le­gov. Na ďalšom mieste je tí­mová spo­lu­práca a bo­ost tímového vý­konu, ktorý pod­porí na­prí­klad súťaž. Ne­treba však za­bú­dať na pat­ričnú oslavu a re­lax pri dob­rom jedle či pive.

„Za­mest­nanci sa zvy­čajne po­znajú len z pra­cov­ného pro­stre­dia alebo do­konca vôbec, takže stráviť spo­ločne čas aj mimo pra­co­viska je vý­borný spô­sob, ako to zme­niť. Práve po­čas te­am­bu­il­dingu môžu ľu­dia zis­tiť, že majú spoločné témy a zá­ľuby, čo ich do­káže prirodzene zblížiť. To po­tom samozrejme po­máha aj pri štandardných pracov­ných činnos­tiach. Ak v práci exis­tuje kon­krétny prob­lém, tak sa prog­ram a za­me­ra­nie te­am­bu­il­dingu prispô­so­buje tak, aby ho po­mo­hol vy­riešiť.“

Event ušitý na mieru

Pre­vládajú v tvo­jom tíme špor­tovci, mi­lov­níci jedla alebo na­prí­klad ro­di­čia ma­lých detí? To je zá­kladná otázka, ktorú si treba pred or­ga­ni­zo­va­ním eventu po­ložiť. Je to­tiž možné ho ro­biť na mi­lión spô­so­bov a tém. Nie­kedy je vhodný aktívnejší typ eventu, ino­kedy zas pa­sívnejší. Nie každý je party zviera, nie každý zvláda vr­cho­lové špor­tové vý­kony a nie každý mi­luje spo­lo­čen­ské hry. Te­am­bu­il­ding by pre­dovšetkým ne­mal za­mest­nan­cov zne­chu­tiť a bu­diť v nich do­jem, že sa mu­sia ba­viť na­silu.

„Vždy platí staré známe prí­slo­vie: „Sto ľudí, sto chutí“. Preto zis­ťu­jeme ve­kové a ty­pové zlo­že­nie účast­ní­kov, aby si v prog­rame každý našiel to svoje. Veľmi nás ba­via te­ma­tické te­am­bu­il­dingy, ako na­prí­klad folk­lórny alebo stredoveký. Je skvelé pre­niesť sa do úplne iných ob­lastí s te­ma­tic­kým ob­le­če­ním, ak­ti­vi­tami alebo žargónom. Pre do­ko­nalé navode­nie at­mo­sféry vy­užívame aj do­bové kos­týmy či di­va­del­ných her­cov. Máme v ta­lóne aj ďal­šie témy, ako vojenský, ma­fián­sky či ban­ský te­am­bu­il­ding a ča­káme, ktorá spo­loč­nosť sa ich v blíz­kej bu­dúc­nosti chopí.“

Prečo to zve­riť do rúk pro­fí­kom?

Mnohé firmy sa púšťajú do or­ga­ni­zo­va­nia ak­cií vo vlast­nej réžii. Ak im stačí oby­čajná letná gri­lo­vačka či za­kú­pe­nie vouche­rov na es­cape room, je to úplne v po­riadku. Or­ga­ni­zo­va­nie väčšieho eventu pre firmu čítajúcu sto zamestnancov je už však tvr­dší oriešok.

Vtedy sa to už oplatí zve­riť to do rúk skúsenejším, na­príklad našej agen­túre 4SPORTS Me­dia, kde po­známe tie správne in­gre­dien­cie pre vy­da­rený te­am­bu­il­ding a máme za se­bou spo­lu­práce s fir­mami z roz­ma­ni­tých sfér, ako napríklad IT, ad­mi­ni­stra­tíva, ob­chod, šport či vý­roba.

„Je to po­dobné ako s dob­rým jed­lom. Tak­mer každý do­káže na­va­riť slušné jedlo, ale predsa len, šéf­ku­chár v kva­lit­nej reštaurácii je na vyššej úrovni. Každý, kto ta­kéto eventy vo firme za­bez­pe­čuje, vie, čo všetko je s tým spo­jené a koľko času to za­be­rie. Keď má zá­ro­veň svoje klasické kaž­do­denné pra­covné po­vin­nosti, je to nie­len ča­sovo náročné, ale môže sa aj v tej najlepšej viere stať, že sa na niečo dô­le­žité za­budne a po­kazí sa cel­ková idea. Práve preto je dobré zveriť or­ga­ni­záciu do rúk pro­fe­si­oná­lom, ktorý mys­lia na každý de­tail“.

Ak si mys­líš, že te­am­bu­il­ding je to pravé pre teba a tvoj tím, neváhaj nás osloviť a pripravíme pre teba a tvoj tím ne­za­bud­nu­teľný záži­tok v po­dobe te­ma­tic­kého te­am­bu­il­dingu.

Zdroj: https://www.startitup.sk/milan-z-eventovky-zazracny-nastroj-pre-pohodovu-atmosferu-v-praci-teambuilding/